Hoe ûnwennich bisto?

Foar it Lân fan taal-projekt 'Friezen om útens' makket Omrop Fryslân filmpkes mei Friezen dy't yn it bûtenlân wenje. Se filmje sels mei de mobyle tillefoan harren libben dêr en fia skype fertelle se hoe't se omgean mei alle feroarings dy't emigreren mei him mei bringt. Hokker rol spilet de ôfstân bygelyks yn it kontakt mei de famylje en wannear binne sy it meast ûnwennich nei it heitelân. Op it UITfestival kinst alfêst in foarpriuwke sjen. Fierder rint ferslachjouwer Miranda Werkman op it terrein om. Se freget oan besikers wat harren ûnderfinings binne mei ûnwennichheid. Op hokker momint is harren langstme nei hûs it grutst?

Omrop Fryslân staat in het Lân fan taal-gedeelte van UITfestival 2017. Deze mini-vrijstaat voor talen is een opmaat naar het uitgebreide programma Lân fan taal, onderdeel van het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa.

Informatie

  • Instelling: Lân fan taal/Omrop Fryslân
  • Performer: Lân fan taal/Omrop Fryslân
  • Tags: beeldende-kunst,educatie
  • Website: http://lanfantaal.frl

Speelschema en locatie

  • Op: 03-09-2017 Van: 12:00 uur Tot: 18:00 uur
    Hier: Prinsentuin